Thông tin đại hội cổ đông Năm: 2018

21/04/2018
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017-2018
Xem chi tiết
20/04/2018
Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017-2018
Xem chi tiết
08/04/2018
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017-2018 - QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
Xem chi tiết
04/04/2018
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TRANSIMEX 2017-2018
Xem chi tiết
04/04/2018
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018
Xem chi tiết