Thông tin cổ đông - nhà đầu tư Năm: 2018

10/10/2018
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
Xem chi tiết
09/10/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
Xem chi tiết
05/05/2018
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Xem chi tiết
05/05/2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Công ty CP Transimex
Xem chi tiết