Báo cáo tài chính

29/10/2022
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 Công ty CP Transimex
Xem chi tiết
29/08/2022
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 Công ty CP Transimex
Xem chi tiết
29/08/2022
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 (Riêng)
Xem chi tiết
31/07/2022
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 Công ty CP Transimex (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Xem chi tiết
28/04/2022
Giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Công ty CP Transimex (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Xem chi tiết
28/04/2022
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Công ty CP Transimex (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Xem chi tiết
31/03/2022
Giải trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán Công ty CP Transimex (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Xem chi tiết
31/03/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán Công ty CP Transimex (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Xem chi tiết
29/01/2022
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 (Công ty Mẹ và Hợp nhất) Công ty CP Transimex
Xem chi tiết