Thông báo

22/09/2023
Thông báo về việc chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu TMSH2326001 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC, đăng ký giao dịch tại HNX ngày 21/09/2023
Xem chi tiết
22/09/2023
Thông báo về việc chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu TMSH2126001 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC, đăng ký giao dịch tại HNX ngày 21/09/2023
Xem chi tiết
19/09/2023
Văn Hóa Việt - Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn
Xem chi tiết
19/09/2023
Đầu tư New Asia - Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn
Xem chi tiết
19/09/2023
VPR Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
19/09/2023
VPR Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
19/09/2023
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu về quyền nhận cổ tức năm 2021 và năm 2022 bằng cổ phiếu
Xem chi tiết
19/09/2023
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và 2022
Xem chi tiết
15/08/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
15/08/2023
Thông báo thay đổi nhân sự
Xem chi tiết
07/08/2023
CBTT ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Xem chi tiết
05/07/2023
Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ 12.214.697 cổ phiếu
Xem chi tiết
15/05/2023
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
Xem chi tiết
28/04/2023
Thông báo thay đổi nhân sự
Xem chi tiết
14/04/2023
Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Xem chi tiết
06/03/2023
Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc
Xem chi tiết
21/02/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 37, và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 17/02/2023 do Sở KHĐT TPHCM cấp.
Xem chi tiết
17/02/2023
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
Xem chi tiết
15/02/2023
Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc
Xem chi tiết
02/02/2023
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Xem chi tiết