Thông báo

06/03/2023
Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc
Xem chi tiết
21/02/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 37, và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 17/02/2023 do Sở KHĐT TPHCM cấp.
Xem chi tiết
17/02/2023
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
Xem chi tiết
15/02/2023
Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc
Xem chi tiết
02/02/2023
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Xem chi tiết
17/01/2023
Đầu tư New Asia - Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn
Xem chi tiết
17/01/2023
Văn Hòa Việt - Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn
Xem chi tiết