Thông báo

19/11/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
17/10/2022
CLX Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
17/10/2022
CLX Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
10/09/2022
CLX Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
10/09/2022
CLX Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
08/08/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
08/08/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
30/07/2022
CBTT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Xem chi tiết
05/07/2022
Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Xem chi tiết
01/07/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
01/07/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
25/06/2022
Thông báo thay đổi nhân sự
Xem chi tiết
21/06/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 35, và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/6/2022 do Sở KHĐT TPHCM cấp.
Xem chi tiết
20/06/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
06/06/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
06/06/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
27/05/2022
CLX Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
27/05/2022
CLX Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
27/05/2022
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
Xem chi tiết
23/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết