Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi


Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

  • Trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ Logistics tổng thể tốt nhất Việt Nam.

SỨ MỆNH

  • Hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ, cung cấp giải pháp Logistics tổng thể với chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chính trực: Trung thực trong mọi hoạt động, minh bạch trong mỗi giao dịch.

  • Tôn trọng: Mỗi một thành viên trong tập thể Transimex đều hiểu rằng tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn trọng khách hàng và đối tác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.

  • Trách nhiệm: Đề cao và duy trì tinh thần trách nhiệm trong từng hoạt động, với từng cá nhân để đạt được kết quả tốt nhất.

  • Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác, sẻ chia với tinh thần đôi bên cùng có lợi

  • Tuân thủ: Tuân thủ luật pháp, thực hành bộ quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách và quy định của Công ty.