Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
09/09/2021

CBTT quyết định số 19/QĐ-CT HĐQT-TMS ngày 09/09/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Download File


Bài viết khác