Thông tin đại hội cổ đông
07/04/2022

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022

 

1. Tài liệu ĐHĐCĐ Download File

2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Download File

3. Các biểu mẫu

1. TMS - Giay de cu thanh vien HDQT

2. TMS - Giay de nghi ung cu thanh vien HDQT

3. TMS - Bien ban hop nhom de cu thanh vien HDQT

4.TMS - Thu cam ket cua ung vien HDQT

5.TMS - Giay xac nhan so huu co phan

6.TMS - Mau SYLL thanh vien HDQT

Phụ lục III_Ban cung cap thong tin


Bài viết khác