Thông tin đại hội cổ đông
26/05/2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Giấy ủy quyền

Tài liệu ĐHCĐTN 2020

Phiếu biểu quyết ĐHCĐTN 2020

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐTN 2020


Bài viết khác