Thông tin Transimex
27/04/2023

Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

 

Ngày 27/04/2023, tại Khách sạn Sofitel Sài Gòn, 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
 3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2022.
 4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty.
 5. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023.
 6. Tờ trình việc việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 7. Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
 8. Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 9. Tờ trình về việc thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
 10. Tờ trình về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Transimex năm 2020.
 11. Tờ trình về việc thông qua triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
 12. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 13. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
 14. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
 15. Tờ trình về việc thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
 16. Tờ trình về việc thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Đại hội đã bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023-2028) với kết quả như sau (Thứ tự theo kết quả bầu cử từ cao đến thấp):

 • Hội đồng quản trị:

STT

Họ tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ

1.

Lê Duy Hiệp

117.191.987

99,92%

2.

Bùi Tuấn Ngọc

117.191.833

99,92%

3.

Võ Hoàng Giang

117.188.999

99,82%

4.

Huỳnh An Trung

117.188.999

99,82%

5.

Bùi Minh Tuấn

117.188.999

99,82%

6.

Charvanin Bunditkitsada

117.075.710

99,82%

7.

Toshiyuki Matsuda

117.075.720

99,82%

 

 • Ban kiểm soát:

STT

Họ tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ

1.

 Lê Thị Ngọc Anh

117.157.512

99,89%

2.

Vũ Chinh

117.157.440

99,89%

3.

Lê Thị Tường Vy

117.157.440

99,89%

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Transimex.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - thay mặt Ban Tổ chức trình đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

 

Bà Lê Thị Ngọc Anh - Trưởng ban thẩm tra tư cách báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

 

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc đại hội

 

Ông Lê Duy Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thay mặt chủ tọa đoàn thông qua quy chế Tổ chức đại hội

 

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế tổ chức đại hội

 

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế tổ chức đại hội

 

Ông Bùi Tuấn Ngọc đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị

 

Bà Lê Thị Ngọc Anh đọc Báo cáo của Ban kiểm soát

 

Cổ đông đặt câu hỏi tại đại hội

 

Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và Tờ trình

 

Đoàn chủ tọa giải đáp các câu hỏi của đại biểu dự đại hội

 

Ông Lê Văn Hùng - Giám đốc tài chính của Công ty giải đáp câu hỏi của cổ đông

 

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết

 

Cổ đông bỏ phiếu bầu và phiếu biểu quyết

 

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị tặng hoa cảm ơn các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới

 

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023-2028) ra mắt đại hội

 

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội

 

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội

 

Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban tổ chức Đại hội

 

Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban tổ chức Đại hội


Tin tức khác