Thông tin Transimex
25/04/2024

Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

 

Ngày 25/04/2024, tại Khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của CTCP Transimex đã được kiểm toán.
 5. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024.
 6. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 7. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 8. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
 9. Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
 10. Tờ trình về việc thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
 11. Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 12. Tờ trình về việc thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.
 13. Tờ trình về việc thông qua việc điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.
 14. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 15. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 16. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 17. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Đại hội đã bầu cử bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm.

STT

Họ tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ

1.

 Nguyễn Kim Hậu

149,200,227

96.79%

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Transimex.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Tin tức khác