Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
17.04.2010

Thông báo về việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQ ĐHĐCĐ TN 2009-2010 ngày 17-04-2010.

 

Xem chi tiết tại đây

 


Bài viết khác