Resolution Year: 2019

18/11/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQHĐQT NK5-TMS ngày 18 tháng 11 năm 2019
Detail
25/10/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQHĐQT NK5-TMS ngày 25 tháng 10 năm 2019
Detail
11/10/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQHĐQT NK5-TMS ngày 11 tháng 10 năm 2019
Detail
19/08/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQHĐQT NK5-TMS ngày 19 tháng 08 năm 2019
Detail
02/07/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQHĐQT NK5-TMS ngày 01 tháng 07 năm 2019
Detail
24/06/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQHĐQT NK5-TMS ngày 24 tháng 06 năm 2019
Detail
23/04/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQHĐQT NK5-TMS ngày 23 tháng 04 năm 2019
Detail
17/04/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQHĐQT NK5-TMS ngày 17 tháng 04 năm 2019
Detail
19/03/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQHĐQT NK5-TMS ngày 18 tháng 03 năm 2019.
Detail
06/03/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQHĐQT NK5-TMS ngày 06 tháng 03 năm 2019
Detail
21/01/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQHĐQT NK5-TMS ngày 21 tháng 01 năm 2019
Detail