Resolution Year: 2023

07/11/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ.HĐQT NK6-TMS, 13/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 06 tháng 11 năm 2023
Detail
24/10/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 9,10,11
Detail
31/08/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ.HĐQT NK8-TMS ngày 31 tháng 08 năm 2023
Detail
31/08/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT NK7-TMS ngày 31 tháng 08 năm 2023
Detail
26/08/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 26 tháng 08 năm 2023
Detail
15/08/2023
Nghị quyết hội đồng quản trị số 05/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 14 tháng 08 năm 2023
Detail
24/07/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 24 tháng 07 năm 2023
Detail
09/06/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 09 tháng 06 năm 2023
Detail
09/06/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 09 tháng 06 năm 2023
Detail
28/04/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 27 tháng 04 năm 2023
Detail
26/04/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQHĐQT NK5-TMS ngày 26 tháng 04 năm 2023
Detail
14/04/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/NQHĐQT NK5-TMS ngày 14 tháng 04 năm 2023
Detail
24/03/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/NQHĐQT NK5-TMS ngày 24 tháng 03 năm 2023
Detail
06/03/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/NQHĐQT NK5-TMS ngày 06 tháng 03 năm 2023
Detail
15/02/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQHĐQT NK5-TMS ngày 15 tháng 02 năm 2023
Detail
05/01/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/NQHĐQT NK5-TMS ngày 05 tháng 01 năm 2023
Detail
03/01/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03 tháng 01 năm 2023
Detail
03/01/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03 tháng 01 năm 2023
Detail