Resolution Year: 2022

29/12/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQHĐQT NK5-TMS ngày 29 tháng 12 năm 2022
Detail
23/12/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/NQHĐQT NK5-TMS ngày 23 tháng 12 năm 2022
Detail
08/12/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/NQHĐQT NK5-TMS ngày 07 tháng 12 năm 2022
Detail
21/11/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/NQHĐQT NK5-TMS ngày 21 tháng 11 năm 2022
Detail
07/11/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/NQHĐQT NK5-TMS ngày 07 tháng 11 năm 2022
Detail
24/10/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/NQHĐQT NK5-TMS ngày 24 tháng 10 năm 2022
Detail
21/10/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/NQHĐQT NK5-TMS ngày 21 tháng 10 năm 2022
Detail
06/10/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQHĐQT NK5-TMS ngày 05 tháng 10 năm 2022
Detail
09/09/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/NQHĐQT NK5-TMS ngày 09 tháng 09 năm 2022
Detail
09/09/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/NQHĐQT NK5-TMS ngày 09 tháng 09 năm 2022
Detail
10/08/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQHĐQT NK5-TMS ngày 10 tháng 08 năm 2022
Detail
10/08/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQHĐQT NK5-TMS ngày 10 tháng 08 năm 2022
Detail
04/07/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04 tháng 07 năm 2022
Detail
25/06/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQHĐQT NK5-TMS ngày 25 tháng 06 năm 2022
Detail
25/06/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQHĐQT NK5-TMS ngày 25 tháng 06 năm 2022
Detail
04/04/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04 tháng 04 năm 2022
Detail
28/03/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/NQHĐQT NK5-TMS ngày 28 tháng 03 năm 2022
Detail
14/03/2022
Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQHĐQT NK5-TMS ngày 14 tháng 03 năm 2022
Detail
12/03/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQHĐQT NK5-TMS ngày 12 tháng 03 năm 2022
Detail
06/01/2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQHĐQT NK5-TMS ngày 06 tháng 01 năm 2022
Detail