Thông tin cổ đông - nhà đầu tư Năm: 2020

07/12/2020
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Xem chi tiết
02/12/2020
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu
Xem chi tiết
12/11/2020
Về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi đợt 2 từ trái phiếu TMSCB2017
Xem chi tiết
30/10/2020
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Xem chi tiết
19/10/2020
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Xem chi tiết
19/10/2020
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Xem chi tiết
15/10/2020
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Xem chi tiết
12/05/2020
Trái phiếu Chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2017 (TMSCB2017) - Mẫu biểu đăng ký chuyển đổi, đăng ký tài khoản ngân hàng nhận gốc/lãi trái phiếu
Xem chi tiết
08/05/2020
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và nhận lãi trái phiếu
Xem chi tiết
03/03/2020
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Xem chi tiết
04/02/2020
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Xem chi tiết
04/02/2020
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
Xem chi tiết