Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÙI TUẤN NGỌC
BÙI TUẤN NGỌC
Chủ tịch hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ DUY HIỆP
LÊ DUY HIỆP
Phó chủ tịch hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
VŨ CHINH
VŨ CHINH
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
VŨ CƯỜNG
VŨ CƯỜNG
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
MASAFUMI INOUE
MASAFUMI INOUE
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Nhật Bản
NGUYỄN BÍCH LÂN
NGUYỄN BÍCH LÂN
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
BÙI MINH TUẤN
BÙI MINH TUẤN
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Úc
BAN KIỂM SOÁT
LÊ THỊ NGỌC ANH
LÊ THỊ NGỌC ANH
Trưởng ban kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN KIM HẬU
NGUYỄN KIM HẬU
TV Ban kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam
PHAN PHƯƠNG TUYỀN
PHAN PHƯƠNG TUYỀN
TV Ban kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ DUY HIỆP
LÊ DUY HIỆP
Tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN HỒNG SƠN
NGUYỄN HỒNG SƠN
Phó tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
TÔN THẤT HƯNG
TÔN THẤT HƯNG
Phó tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN CHÍ ĐỨC
NGUYỄN CHÍ ĐỨC
Phó tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ PHÚC TÙNG
LÊ PHÚC TÙNG
Phó tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam