Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÙI TUẤN NGỌC
BÙI TUẤN NGỌC
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ DUY HIỆP
LÊ DUY HIỆP
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
BÙI MINH TUẤN
BÙI MINH TUẤN
Thành viên Hội đồng quản trị
Quốc tịch: Úc
TOSHIYUKI MATSUDA
TOSHIYUKI MATSUDA
Thành viên Hội đồng quản trị
Quốc tịch: Nhật Bản
CHARVANIN BUNDITKITSADA
CHARVANIN BUNDITKITSADA
Thành viên Hội đồng quản trị
Quốc tịch: Thái Lan
VÕ HOÀNG GIANG
VÕ HOÀNG GIANG
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
HUỲNH AN TRUNG
HUỲNH AN TRUNG
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
BAN KIỂM SOÁT
VŨ CHINH
VŨ CHINH
Trưởng Ban kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ THỊ TƯỜNG VY
LÊ THỊ TƯỜNG VY
Thành viên Ban kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN KIM HẬU
NGUYỄN KIM HẬU
Thành viên Ban kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ DUY HIỆP
LÊ DUY HIỆP
Tổng Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
TÔN THẤT HƯNG
TÔN THẤT HƯNG
Phó Tổng Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ PHÚC TÙNG
LÊ PHÚC TÙNG
Phó Tổng Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN CHÍ ĐỨC
NGUYỄN CHÍ ĐỨC
Phó Tổng Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN HOÀNG HẢI
NGUYỄN HOÀNG HẢI
Phó Tổng Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam