Báo cáo tài chính

30/10/2021
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 (Công ty Mẹ và Hợp nhất) Công ty CP Transimex
Xem chi tiết
28/08/2021
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 (báo cáo riêng và hợp nhất)
Xem chi tiết
28/07/2021
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 (Công ty Mẹ và Hợp nhất) Công ty CP Transimex
Xem chi tiết
30/04/2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 (Công ty Mẹ và Hợp nhất) Công ty CP Transimex
Xem chi tiết
27/03/2021
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán Công ty CP Transimex (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Xem chi tiết
26/01/2021
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 (Công ty Mẹ và Hợp nhất).
Xem chi tiết
26/01/2021
Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020 Công ty CP Transimex (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Xem chi tiết