Thông báo

25/06/2022
Thông báo thay đổi nhân sự
Xem chi tiết
21/06/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 35, và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/6/2022 do Sở KHĐT TPHCM cấp.
Xem chi tiết
20/06/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
06/06/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
06/06/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
27/05/2022
CLX Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
27/05/2022
CLX Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
27/05/2022
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
Xem chi tiết
23/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
23/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
14/05/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
14/05/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
14/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
09/05/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
29/04/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
25/04/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan
Xem chi tiết
25/04/2022
CLX Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
25/04/2022
CLX Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
02/04/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
29/03/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết