Thông báo

14/06/2018
Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2017
Xem chi tiết
13/06/2018
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Transimex
Xem chi tiết
11/06/2018
Thông báo cho cổ đông chưa lưu ký đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2016.
Xem chi tiết
08/06/2018
Công bố thông tin ngày giao dịch cổ phiếu phát hành thêm.
Xem chi tiết
21/04/2018
Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người liên quan.
Xem chi tiết
17/04/2018
Biểu mẫu đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi.
Xem chi tiết
17/04/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán.
Xem chi tiết
27/03/2018
TMS - Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Xem chi tiết
23/03/2018
Thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng
Xem chi tiết
21/03/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi; Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
Xem chi tiết
16/03/2018
Công văn của Sở GDCK TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017-2018
Xem chi tiết
06/03/2018
TMS: Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát thay thế TBKS đã từ nhiệm
Xem chi tiết
08/02/2018
TMS - CBTT về thuế của Công ty Cổ Phần Transimex.
Xem chi tiết
31/01/2018
TMS: Ông Nguyễn Phan Dũng từ nhiệm TV.HĐQT và ông Nguyễn Tuấn Anh từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
Xem chi tiết