Thông báo

28/11/2018
Thông báo giao dịch trở lại trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2017
Xem chi tiết
23/10/2018
Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX)
Xem chi tiết
06/08/2018
Công ty cổ phần Transimex đã hoàn tất việc phát hành Giấy chứng nhận Sở hữu Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex TMSCB2017
Xem chi tiết
26/06/2018
Ủy ban chứng khoán nhà nước đã nhận tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty Cổ phần Transimex
Xem chi tiết
14/06/2018
Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2017
Xem chi tiết
13/06/2018
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Transimex
Xem chi tiết
11/06/2018
Thông báo cho cổ đông chưa lưu ký đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2016.
Xem chi tiết
08/06/2018
Công bố thông tin ngày giao dịch cổ phiếu phát hành thêm.
Xem chi tiết
21/04/2018
Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người liên quan.
Xem chi tiết
17/04/2018
Biểu mẫu đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi.
Xem chi tiết
17/04/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán.
Xem chi tiết
27/03/2018
TMS - Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Xem chi tiết
23/03/2018
Thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng
Xem chi tiết
21/03/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi; Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
Xem chi tiết
16/03/2018
Công văn của Sở GDCK TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017-2018
Xem chi tiết
06/03/2018
TMS: Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát thay thế TBKS đã từ nhiệm
Xem chi tiết
08/02/2018
TMS - CBTT về thuế của Công ty Cổ Phần Transimex.
Xem chi tiết
31/01/2018
TMS: Ông Nguyễn Phan Dũng từ nhiệm TV.HĐQT và ông Nguyễn Tuấn Anh từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
Xem chi tiết