Thông tin cổ đông - nhà đầu tư

05/01/2023
Ngày DKCC để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn CP từ vốn CSH
Xem chi tiết
05/01/2023
Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Xem chi tiết
05/01/2023
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
Xem chi tiết