Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi


TẦM NHÌN

  • Trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ Logistics tổng thể tốt nhất Việt Nam.

SỨ MỆNH

  • Luôn hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ, cung cấp giải pháp Logistics tổng thể với chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tốc độ
  • Chính xác
  • Trách nhiệm
  • Hiệu quả
  • Bền vững
  • Dẫn đầu