Quy chế công ty
18.11.2014

Quy chế công ty

 
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29B/QĐ-HĐQT-TMS/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Transimex-Saigon)
 
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm