Thông tin đại hội cổ đông
17/04/2019

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty CP Transimex 2018-2019

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

CBTT DHCDTN TMS 2018-2019

1.TMS-Danh muc tai lieu.Chuong trinh DHCD 2018-2019

2.TMS-Quy che to chuc DHCD

3.TMS-BC HDQT

4.TMS-BC TGD

5.TMS-BC BKS

6.TMS-To trinh thong qua BCTCHN 2018

7.TMS-To trinh lua chon DV KiT 2019

8.TMS-To trinh PPLN 2018-KH PPLN 2019

9.TMS-To trinh phat hanh TP-CP

10.TMS-To trinh ESOP

11.TMS-To trinh bo sung nganh nghe KD

12.TMS-To trinh sua doi Dieu le-Quy che quan tri

13.TMS-To trinh bau TV HDQT

14.TMS-Quy che bau cu

     14.1.TMS - Giay de cu thanh vien HDQT

     14.2.TMS - Giay de nghi ung cu thanh vien HDQT

     14.3.TMS - Bien ban hop nhom de cu thanh vien HDQT

     14.4.TMS - Thu cam ket cua ung vien HDQT

     14.5.TMS - Giay xac nhan so huu co phan

     14.6.TMS - Mau SYLL thanh vien HDQT

Du thao Nghi quyet DH 27-4-2019

TMS - Dự thảo Điều lệ

TMS - Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ


Bài viết khác