Thông tin đại hội cổ đông Năm: 2011

27/06/2011
Công ty Transimex-Saigon tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2010-2011.
Xem chi tiết
07/06/2011
Chương trình nghị sự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010-2011.
Xem chi tiết
02/06/2011
Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010-2011.
Xem chi tiết
29/04/2011
Thông báo "Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010-2011 và trả cổ tức".
Xem chi tiết